Nếu A = 4, B = 3, C =2, tính giá trị của từ 'SICK'?

Khi các chữ số được mã hóa theo quy luật nhất định, bạn phải tìm ra số không thuộc nhóm đó hoặc căn cứ vị trí của chúng trên bảng chữ cái để đưa ra câu trả lời đúng.
Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 1

Câu 1: Điền hai chữ cái tiếp theo vào dãy: WE  SG  PJ  LN ?

 • HS
 • IT
 • IS
 • HT

Ở chữ cái đầu tiên của mỗi nhóm, từ W đến S lùi 4 chữ cái, từ S đến P lùi 3 chữ cái, từ P đến L lại lùi 4 chữ cái. Do đó, chữ cái đầu tiên của nhóm cần điền vào sẽ lùi 3 chữ cái so với L, là I. Chữ cái thứ hai của mỗi nhóm tăng dần từ 2, 3, 4 đến 5. Nhóm chữ cái cần tìm là IS.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 2

Câu 2: Nếu A được thay thế bằng 4, B bằng 3, C bằng 2, D bằng 4, E bằng 3 và F bằng 2, tổng giá trị của từ "SICK" bằng bao nhiêu?

 • 11
 • 12
 • 10
 • 9

Theo quy luật nhóm 3 số thành một với giá trị giảm dần từ 4 đến 2, giá trị từng chữ cái của "SICK" lần lượt là 4, 2, 2, 3. Tổng 4 + 2 + 2 + 3 = 11.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 3

Câu 3: Ba trong bốn các số 52, 70, 48, 68 thuộc về một nhóm theo quy luật riêng. Số nào không nằm trong nhóm đó?

 • 52
 • 70
 • 48
 • 68

Các số 52, 48, 68 đều chia hết cho 4. Số còn lại, 70, nằm ngoài nhóm.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 4

Câu 4: Nếu U được thay thế bằng 7, M bằng 2, I bằng 5, O bằng 1, K bằng 8 và J bằng 4. Phiên bản số của từ "MOUJIK" đảo ngược là gì?

 • 217458
 • 845712
 • 854712
 • 857412

Dãy số thay thế cho "MOUJIK" là 217458, đảo ngược lại là 854712.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 5

Câu 5: Nếu sắp xếp lại các chữ cái trong từ "FAINTS" theo thứ tự bảng chữ cái, bao nhiêu chữ cái vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu?

 • 2
 • 1
 • 3
 • 0

Theo thứ tự bảng chữ cái, "FAINTS" sẽ thành "AFINST". Có chữ cái I và N giữ nguyên vị trí.


Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 6

Câu 6: Theo một cách mã hóa, "GARNISH" được viết thành "RGAINHS". Như vậy, "GENIOUS" được viết thành từ nào?

 • NEGOISU
 • NGEOISU
 • NGESUOI
 • NEGSUOI

Thực ra, cách mã hóa này chỉ là đổi thứ tự các chữ cái theo quy luật chữ thứ nhất đổi sang vị trí thứ 2, chữ thứ 2 sang vị trí thứ 3, chữ thứ 3 sang vị trí thứ nhất, chữ thứ 4 sang vị trí thứ 5, chữ thứ 5 sang vị trí thứ 4, chữ thứ 6 sang vị trí thứ 7 và chữ thứ 7 về vị trí thứ 6.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 7

Câu 7: Có bao nhiêu cặp chữ cái trong từ "MISPLACE" cách nhau hai chữ cái theo bảng chữ cái tiếng Anh?

 • 1
 • 0
 • 2
 • 3

Hai cặp chữ cái cách nhau hai chữ cái là M-P và I-L.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 8

Câu 8: Theo một cách mã hóa, "INKER" được viết thành "GLLGT", "GLIDE" thành "EJJFG". Vậy từ "JINKS" được viết thành chữ nào?

 • GFOMU
 • HGMMU
 • HGOGH
 • HGOMU

Quy luật đổi chữ ở đây là lùi 2, lùi 2, tăng 1, tăng 2, tăng 2.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 9

Câu 9: Nếu "AND" được viết thành "EQF", "THE" thành "XKG", "COM" sẽ được viết thành gì?

 • HRO
 • GQO
 • GRO
 • GRN

Quy luật ở đây là các chữ cái trong dãy mã hóa tăng so với từ ban đầu lần lượt 4, 3, 2 vị trí.

Neu A = 4, B = 3, C =2, tinh gia tri cua tu 'SICK'? hinh anh 10

Câu 10: Ba trong bốn nhóm hai chữ cái UQ, KG, SO, QL thuộc về một nhóm theo quy luật nhất định dựa trên vị trí của chúng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhóm chữ nào không tuân theo quy luật chung?

 • UQ
 • KG
 • SO
 • QL

Hai chữ cái cách nhau 3 chữ cái ở giữa. Riêng QL cách 4 chữ cái.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5