Phát hiện lỗi sai trong tranh

Để tìm lỗi sai trong mỗi bức tranh, người chơi cần tập trung và vận dụng khả năng tư duy logic.

Câu 1:

Phát hiện lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 6

>>Đáp án

Theo 7 second riddles

Nguồn: Báo xác minh