Người Bình Định yêu cầu dừng tạc phù điêu 86 tỷ vào núi Bà Hỏa

Người dân Bình Định cho rằng công trình chưa cần thiết, gây lãng phí lớn, yêu cầu cơ quan chức năng dừng chi 86 tỷ đồng để tạc phù điêu vào vách núi Bà Hỏa.

Nguồn: Báo xác minh